ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА www.cendrillon.bg

1.1 Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които „ПЛЕДА” ЕООД предоставя дамски облекла, наричани по-долу за краткост „стоки”, на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина www.cendrillon.bg. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона ПОРЪЧАЙ, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

1.2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранение в лог-файлове на сървъра на www.cendrillon.bg, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента.

1.3. След кликане на бутона „ПОРЪЧАЙ”, потребителят се съгласява да закупи стоките, намиращи се в кошницата му. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. Потвърждението се получава по електронна поща или чрез телефонно обаждане.

1.4. „ПЛЕДА” ЕООД си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките са недостъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица „ПЛЕДА” ЕООД уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер.

1.5. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършени в български левове с ДДС.

2.1. Стоката, която се предлага на www.cendrillon.bg е произведена от „ПЛЕДА” ЕООД. Носи запазената марка „Cendrillon”.

2.2. Всеки модел има свой артикулен номер, който е обявен до снимката на модела.

2.3. Всеки артикул има отделна цена. Ако клиентът иска да комбинира горна с долна част, следва да поръча и двете части по отделно. Ако клиентът има нужда от различен размер за горна и долна част, това трябва да се упомене при поръчването на двата артикула.

2.4. Артикулите са оразмерени, съгласно френската номерация.

3.1. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер „ПЛЕДА” ЕООД се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. „ПЛЕДА” ЕООД не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

3.2. Веднага след доставката стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на „ПЛЕДА” ЕООД. В случай, че бъда установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, „ПЛЕДА” ЕООД не носи отговорност за повреждането на тази стока. В случаите, когато „ПЛЕДА” ЕООД потвърди поръчката и посочи конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката „ПЛЕДА” ЕООД не е обвързана от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

3.2.1. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок „ПЛЕДА” ЕООД се освобождава от задължението си да остави заявената за покупка стока.

3.2.2. Куриерската фирма Econt не се ангажира с услугата отваряне на пратката преди плащане.

3.3. Поръчки се обработват в следното работно време: от понеделник до петък от 08:00 до 17:00 ч. Поръчки, направени след 17:00 ч. от понеделник до четвъртък, се обработват на следващата сутрин след 08:00 ч. Поръчки, направени след 17:00 ч. в петък, се обработват в понеделник след 08:00ч.

Цените, посочени на сайта, не включват транспортни разходи. Транспортът в рамките на Република България се извършва от куриерска компания Econt. Цената, която потребителят/клиентът дължи за транспорт (получаване на пратката до 3 работни дни) е в зависимост от килограмите на направената поръчка.

5.1. При установено несъответствие на доставената стока с направената поръчка клиентът има право да предяви рекламация в срок 7 работни дни от доставката й.

5.2. Рекламацията се предявява пред фирмата. За да бъде уважена, клиентът следва да приложи стоката в ненарушена опаковка, както и документите, които я придружават при доставката – касова бележка, фактура и др. документи, установяващи несъответствието на стоката.

5.3. В случай, че претенцията е основателна, клиентът може да избере начина на удовлетворяване на рекламацията – чрез замяна на стоката с нова, съответстваща на сключения договор за продажба или поправка, ако замяната е невъзможна.

5.4. Клиентът няма право да претендира за възстановяване на заплатената от него сума или намаляване на цената, ако „ПЛЕДА” ЕООД се съгласи на удовлетворяване на рекламацията по някой от горните два начина.

5.5. Възстановяване на заплатени суми се извършва само в случай, че удовлетворяването на рекламацията е невъзможно по някой от начините, посочени в т.5.3.

6.1. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет магазина www.cendrillon.bg

6.2. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

6.3. Потребителят/клиентът е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения начин на страницата www.cendrillon.bg

6.4. Всеки потребител, независимо дали е клиент на „ПЛЕДА” ЕООД, се задължава при ползване на услугите:

да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и права на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
да не нарушава чужди имуществени или неимуществени интереси, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правата на морала и на добрите нрави и Интернет етиката при ползването на Интернет магазина www.cendrillon.bg
да уведомява незабавно „ПЛЕДА” ЕООД за всеки случай на извършено и открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол („троянски коне”), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
да не извършва злоумишлени действия;
да обезщети „ПЛЕДА” ЕООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали и информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /името на сайта/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката;
6.4.а. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

7.1. „ПЛЕДА” ЕООД няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

7.2. „ПЛЕДА” ЕООД има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра www.cendrillon.bg

7.3. „ПЛЕДА” ЕООД има право по всяко време, без уведомяване на потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на „ПЛЕДА” ЕООД да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. „ПЛЕДА” ЕООД не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщенията, материали или информация, пренасяни, използвани,записвани или станали достъпни чрез www.cendrillon.bg

7.3.а. „ПЛЕДА” ЕООД след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за качеството на всеки артикул преди да бъде изпратен.

7.4. „ПЛЕДА” ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите „ПЛЕДА” ЕООД във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за „ПЛЕДА” ЕООД. Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

7.5. Информацията за потребителите може да бъде използвана от „ПЛЕДА” ЕООД, освен в случай на изрично несъгласие на потребителя, изпратено на посочения e-mail адрес. „ПЛЕДА” ЕООД събира информацията за подобряване на предлаганите услуги. Всички цели, за които „ПЛЕДА” ЕООД ще използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове и добрите нрави.

7.6. „ПЛЕДА” ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които „ПЛЕДА” ЕООД не е предвидила и не е била длъжна да предвиди – вкл., случаи на случайни събития и проблеми в глобалната мрежа на Интернет.

8.1. „ПЛЕДА” ЕООД гарантира на своите потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъда използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия. „ПЛЕДА” ЕООД защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, „ПЛЕДА” ЕООД може да използва личните данни на клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

8.1.1. „ПЛЕДА” ЕООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато е получил изрично писмено съгласие на клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. „ПЛЕДА” ЕООД е длъжна да предостави информацията на силата на закона.

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от „ПЛЕДА” ЕООД, която има право и да променя характеристиките на предоставените услуги и настоящите Общи условия и на основания промени в законодателството. „ПЛЕДА” ЕООД се задължава да уведоми потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В даден срок, ако потребителят не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че потребителят заяви в даден срок, че не е съгласен с промените, то „ПЛЕДА” ЕООД има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на потребителя.

10.1.Под „Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.cendrillon.bg на своя компютър.

10.2. Под „Поръчка” се разбира избраните стоки и всички атрибути, свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

10.3. Интернет магазина www.cendrillon.bg е собственост на „ПЛЕДА” ЕООД.

10.4. Всички спорове межди страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат решавани от Районен съд град Велико Търново.